Print denne side Print denne side

 
§1 Klubbens navn er Ølstykke Fotoklub. Klubben har hjemsted i Egedal Kommune
§2 Klubbens formål er at fremme interessen for fotografiet gennem fælles aktiviteter og foredragsvirksomhed.
Enhver fotointeresseret kan blive medlem, såfremt vedkommende opfylder klubbens vedtægter. Det maksimale antal aktive medlemmer i klubben fastlægges af bestyrelsen. Der opretholdes en venteliste, som bestyrelsen benytter ved medlemstilgang.
§3 Klubben ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Formanden der tegner klubben og kassereren udpeges på generalforsamlingen, herudover konstituerer bestyrelsen sig selv.
Valgperioden er to år, således at formanden og et menigt medlem vælges på lige årstal og kassereren og to menige medlemmer vælges på ulige årstal. Hvert år vælger generalforsamlingen en revisor og to bestyrelsessuppleanter.
Ved indtrædelse af bestyrelsessuppleanter konstituerer bestyrelsen sig selv på ny. Udtræder kasserer eller formand i deres valgperioder udpeges på næste generalforsamling ny kasserer eller formand.
§4 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen og dækker kalenderåret og kan betales halvårligt.
Restance ud over 1måned, med mindre andet er aftalt med kassereren, medfører slettelse af medlemslisten.
§5 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab skal fremlægges på
generalforsamlingen til godkendelse. Kassereren fører kassebog og medlemsliste. Kassereren administrerer klubbens kontantbeholdning og bankkonto. Formanden og kassereren er underskriftsberettiget overfor banken.
§6 Klubledelsen kan, såfremt enighed opnås, ekskludere et medlem, der modarbejder klubbens interesser.
Beslutning herom kan appelleres ved førstkommende generalforsamling.
§7 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og skal være indkaldt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Sidstnævnte må være formanden i hænde senest 1. januar. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. december.Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

A: Valg af dirigent.
B: Valg af to stemmetællere.
C: Formandens årsberetning.
D: Fremlægning af klubbens reviderede regnskab.
E: Årskontingentet fastsættes.
F: Indkomne forslag.
G: Valg af formand/kasserer og bestyrelsesmedlemmer i henhold til §3.
H: Valg af revisor samt to suppleanter. Alle vælges for et år.
I: Eventuelt.

§8 Al afstemning foregår ved stemmeflertal blandt de fremmødte eller ved skriftlig fuldmagt. Alle medlemmer er jvfr. § 4 stemmeberettigede og valgbare. For at kunne vælges må vedkommende være til stede på generalforsamlingen, eller der skal foreligge et skriftligt tilsagn herom.
§9 Klubbens vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte samt fuldmagter, såfremt vedtægtsændringerne fremgår af generalforsamlingens dagsorden.
§10 Forretningsorden og husregler kan til enhver tid fastsættes og ændres af bestyrelsen.
§11 Konkurrenceregler fastsættes af bestyrelsen.
§12 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller efter anmodning fra mindst 1/3 af medlemmerne ved fremsendelse af skriftlig, begrundet begæring herom til formanden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter begæringens fremkomst. For indvarsling og afstemning gælder samme regler som for den ordinære generalforsamling.
§13 Klubben kan opløses, såfremt 2/3 af medlemmerne ønsker det. Samme majoritet skal også stemme for opløsning på den ekstraordinære generalforsamling, der holdes 3 uger efter vedtagelsen af opløsningen.
Efter opløsningen doneres klubbens formue til ungdomsarbejdet i Egedal Kommune.