Print denne side Print denne side

Husregler for Ølstykke Fotoklub
Sidst opdateret: september 2019 (§ 9)
§ 1 Medlemmer, der har betalt aktivt kontingent, kan anvende klubbens faciliteter. Tilladelsen kan tilbagekaldes af bestyrelsen, hvis reglementets bestemmelser og ånd overtrædes, eller hvis anvendelsen når et omfang, der forhindrer andre medlemmer at komme til. I særlige tilfælde kan overtrædelse medføre eksklusion af klubben, jf. Vedtægter for Ølstykke Fotoklub § 6.
§ 2 Aktive medlemmer, der har udvist interesse for klubbens arbejde gennem en rimelig fremmødestabilitet, kan låne nøgle/nøglekort til lokalerne. Bestyrelsen afgør suverænt, om betingelserne for nøglelån er opfyldt.
§ 3 Medlemmer, der færdes i klubbens lokaler uden for officielle arrangementer, er personlig ansvarlig for skader på lokaler og klubbens ejendom. Se dog § 13.
§ 4 Klubbens faciliteter må ikke anvendes i kommercielt øjemed.
§ 5 Ølstykke Fotoklub disponerer over lokale 5B alle onsdage, torsdage og fredage fra kl. 19-23 samt alle weekender fra kl. 8-23. Endvidere disponerer klubben over lokale 4 samtlige torsdage fra kl. 19-23.
Ved særarrangementer kan kommunen booke lokalerne inden for de tildelte dispositionstider og kommunen vil i disse tilfælde informere fotoklubben. Der er normalt adgang til ”Mørkekammeret”, selvom mødelokalet er afsat til anden side. Lokalerne kan IKKE benyttes i juli måned uden særlig aftale med den tilsynsførende på Græstedgård.
§ 6 Et medlem kan reservere klubbens faciliteter senest dagen før, man ønsker at benytte faciliteterne og reserveres hos Erling. Reservationen vil fremgå af hjemmesiden.
§ 7 Før enhver benyttelse af lokalerne efterses om alt er i orden. Hvis der er noget, der ikke er i orden, så giv besked til et bestyrelsesmedlem.
§ 8 Brugeren har ansvar for, at lokalerne afleveres i samme stand som modtaget. Affald anbringes i containerne på parkeringspladsen.
§ 9 Ved skader på vand, varme, elinstallationer eller andre bygningsdele, kontaktes driftskoordinator på Græstedgård: Peter Ravn via mail peter.ravn@egekom.dk mellem kl. 08:00 og 16:00.
Ved driftudfald om aftenen og i weekenden kontaktes vagthavende på telefon 4710 0131.
Ved akutte hændelser (bygningsskader) kontaktes servicevagten på telefon 7259 7272.
§ 10 Alt udstyr og materiale, der har været i brug, sættes på plads, og skabe aflåses. Lærred, baggrundspapir og rullegardiner skal være oprullet og låst.
§ 11 Kontroller, at der er slukket for lys og kaffemaskine, samt at døre, skabe og vinduer er lukket og låst.
§ 12 Forbrug af karton noteres på listen, der hænger på indersiden af skabet, og der afregnes med kassereren på førstkommende klubaften. Beløbet kan også overføres til klubbens konto.
§ 13 Pærer i lamper, flashanlæg eller projektor, der er brændt over ved almindelig brug, samt reparation af defekter på klubbens øvrige udstyr, der kan henføres til almindeligt slid, betales af klubkassen. Giv besked til et bestyrelsesmedlem. Større skader skal umiddelbart anmeldes til formanden eller et andet medlem af bestyrelsen.