Print denne side Print denne side

Husregler for Ølstykke Fotoklub
Sidst opdateret: 6. februar 2013
§ 1 Medlemmer, der har betalt fuld, aktiv kontingent, kan anvende klubbens faciliteter. Tilladelsen kan tilbagekaldes af bestyrelsen, hvis reglementets bestemmelser og ånd overtrædes, eller hvis anvendelsen når et omfang, der forhindrer andre medlemmer at komme til. I særlige tilfælde kan overtrædelse medføre eksklusion af klubben, jvf.Vedtægter for Ølstykke Fotoklub § 6.
§ 2 Aktive medlemmer, der har udvist interesse for klubbens arbejde gennem en rimelig fremmødestabilitet kan låne nøgle til lokalerne. Regler for nøglelån fremgår af nøglebeviset. Bestyrelsen afgør suverænt, om betingelserne for nøglelån er opfyldt.
§ 3 Medlemmer, der færdes i klubbens lokaler uden for officielle arrangementer, er personlig ansvarlig for skader på lokaler og klubbens ejendom. Se dog stk. 18.
§ 4 Klubbens faciliteter må ikke anvendes i kommercielt øjemed.
§ 5 Ølstykke Fotoklub disponerer over lokale 5 B alle onsdage/torsdag/fredage fra kl. 18,00 samt alle weekends fra kl. 8 – 23. Endvidere disponerer klubben over lokale 4 samtlige torsdage fra kl. 20,15.
Ved særarrangementer kan kommunen booke lokalerne indenfor de tildelte dispositionstider, i såfald vil kommunens reservation fremgå af Fotoklubbens logbog. Mørkekammeret kan normalt benyttes, selvom mødelokalet er afsat til anden side. Lokalene kan IKKE benyttes i juli måned uden særlig
aftale med den tilsynsførende på Græstedgård
§ 6 Et medlem kan reservere klubbens faciliteter senest på mødeaftenen før. Reservationen skal indføres i logbogen. Reservationen bortfalder, hvis medlemmet ikke er mødt op en halv time efter reservationens start tid som angivet i logbogen eller på anden måde har gjort opmærksom på en forsinkelse.
§ 7 Før enhver benyttelse efterses om alt er i orden. Alle afvigelser noteres i logbogen. Ved større afvigelser kontaktes et bestyrelsesmedlem med det samme.
§ 8 Brugeren har ansvar for, at lokalerne afleveres i samme stand som modtaget, herunder oprydning og aftørring af borde. Affald anbringes i containerne i gården. Se i øvrigt Ølstykke Kommunes retningslinier for benyttelse af lokalerne på Græstedgård, som er ophængt på opslagstavlen.
§ 9 Ved skader på vand, varme, el-installationer eller andre bygningsdele kontaktes den Tekniske Serviceleder (Ole Andersen) på telefon 7259 7708
§ 10 Ved ophold i lokalerne, dog ikke ved egentlig mødeaktivitet, skal klublokalet holdes aflåst. Dette gælder under alle omstændigheder, hvis alle er i mørkekammeret samtidig.
§ 11 Tobaksrygning i lokalerne er IKKE tilladt. Såfremt der ryges på gårdspladsen skal ”rygespanden” benyttes til skodder og tændstikker.
§ 12 Inden lokalerne forlades noteres følgende i logbogen:

  • Start og sluttidspunkt
  • Ansvarlig person
  • Eventuelle bemærkninger
  • Eventuelt antal personer og aktivitet

 

§ 13 Brugt fremkalder og fixer hældes på beholderne under bordet. Skåle og andet gøres rent.
Rengøringsmidler findes i skabet under vasken.
§ 14 Alt udstyr og materiale, der har været i brug, sættes på plads, og skabe aflåses. Lærred,
baggrundspapir og rullegardiner skal være oprullet.
§ 15 Kontroller, at der er lukket for vandet, at der er slukket for lys, kaffemaskine og forstørrelsesapparater, samt at døre, skabe og vinduer er lukket og låst.
§ 16 Forbrug af drikkevarer afregnes med ølmanden. Er han ikke tilstede, lægges pengene i glasset i mørkekammeret eller forbruget noteres på den fremlagte liste, og der afregnes på førstkommende klubaften.
§ 17 Forbrug af karton noteres på listen, og der afregnes med kassereren på førstkommende klubaften.
§ 18 Pærer i lamper, Flash anlæg eller projektor, der er brændt over ved almindelig brug, samt reparation af defekter på klubbens øvrige udstyr, der kan henføres til almindeligt slid, betales af klubkassen. Noter tilfældet i logbogen. Større skader skal umiddelbart anmeldes til formanden eller et andet medlem af bestyrelsen.